สาระและมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายปี

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เน้น  ความรู้  ทักษะและวัฒนธรรมการใช้ภาษา  เพื่อการสื่อสาร   ความชื่นชม  
การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย     และภูมิใจในภาษาประจำชาติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้                                    (กระทรวงศึกษาธิการ, 255 1 : 12, 44)

สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.                                ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1.             อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจองและข้อความสั้น ๆ
2.             บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน
3.             ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
4.             เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน
5.             คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
6.             อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
7.             บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน
8.             มีมารยาทในการอ่าน
               สาระการเรียนรู้แกนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คล้องจอง และข้อความที่ประกอบด้วยคำพื้นฐาน คือคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่น้อยกว่า 600 คำ รวมทั้งคำที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ประกอบด้วย คำที่มีวรรณยุกต์ และไม่มีรูปวรรณยุกต์ คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงมาตรา คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ